Tietosuojaseloste

Kloffa Clothingin Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Kloffa Group Oy/Kloffa Clothing

Y-tunnus 3009782-7

Vatselankatu 9, 20500 Turku

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Aleksi Lahti

3 Tietosuojasta vastaava henkilö

Tietosuojasta vastaavana toimii Aleksi Lahti, jonka tavoittaa seuraavista yhteystiedoista: info@kloffa.fi / 0400254413.

4 Rekisterin nimi

Kloffa Clothingin Asiakas- ja markkinointirekisteri.

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisteriin kerätään tietoja elektronisesti ja asiakkaiden sekä sidosryhmien suostumuksella. Suostumukset on kerätty asiakkailta ja sidosryhmiltä erillisellä kaavakkeella, jossa on heidän totuudenmukainen ja aitoon suostumukseen perustuva hyväksyntä. Tietoja kerätään asiakassuhteen ylläpitoa sekä markkinointitoimenpiteitä varten.

Asiakasta on tiedotettu profiloinnista, personoidusta markkinoinnista ja asiakkaalle on tehty selväksi, että hän voi koska tahansa peruuttaa tämän suostumuksen, jolloin profilointi lopetetaan välittömästi. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Kloffa Clothingin asiakkaiden ja sidosryhmien henkilötietoja, joita ovat tai voivat olla etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, profilointiin ja palveluiden käyttöön liittyviä indikaattoritietoja, kuten internetsivuilla käytettävien evästeiden keräämät tiedot, sekä asiakkaiden ja sidosryhmien itse Kloffa Clothingille tiedoksi antamaa tiedot.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kloffa Clothing on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Kloffa Clothingin kumppaneille. Kloffa Clothing luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle Kloffa Clothingin markkinointitoimenpiteitä varten, tai jos asianomainen pyytää Kloffa Clothingia toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Kloffa Clothingia luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Kloffa Clothingin hallussa olevasta tietokannasta.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan (ETA-alueen ulkopuolelle) tai kansainväliselle järjestölle

Kloffa Clothing on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Kloffa Clothingin hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Kloffa Clothing luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Kloffa Clothingille mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja Kloffa Clothing on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kloffa Clothing suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Kloffa Clothing noudattaa. Kloffa Clothing ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Vatselankatu 9, 20500 Turku.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojasta vastaava henkilö johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Kloffa Clothing poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Kloffa Clothingia poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Kloffa Clothingia säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 14.9.2020.

0
    Tarjouskori
    Tarjouskorisi on tyhjäPalaa tuotekategorioihin